HOTLINE : 0903 815 299 | Đặt Hàng Số Lượng Lớn: 0902 845 559 - Email: quangngo.miti@gmail.com

Trà Vinh: 687 Điện Biên Phủ , Khóm 5...

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3930.079419039954!2d106.33877206539994!3d9.927343842900973!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a017598bd5357f%3A0xc53c9929736dbf52!2sC%C3%B4ng+Ty+TNHH+Lilamiti+Tr%C3%A0+Vinh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1490254681387" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>