HOTLINE : 0903 815 299 | Đặt Hàng Số Lượng Lớn: 0902 845 559 - Email: quangngo.miti@gmail.com

Sóc Trăng: 126 Lê Lợi , Khóm 4 ,...

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3933.8431103241815!2d105.97123651539798!3d9.608774293120034!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a04dfee880ab5f%3A0x6f729b1ba668e9b3!2zMTI2IEzDqiBM4bujaSwgcGjGsOG7nW5nIDYsIFRwLiBTw7NjIFRyxINuZywgU8OzYyBUcsSDbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1490255207985" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>