HOTLINE : 0903 815 299 | Đặt Hàng Số Lượng Lớn: 0902 845 559 - Email: quangngo.miti@gmail.com

Kiên Giang: 24 Lê Lợi , P. Vĩnh Thanh...

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.092929161257!2d105.08124061540035!3d10.009182492844833!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b3837274f1fb%3A0x24e2b68f1b8d01b7!2zTMOqIEzhu6NpLCBWxKluaCBUaGFuaCBWw6JuLCBUcC4gUuG6oWNoIEdpw6EsIHThu4luaCBLacOqbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1490254330629" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>