HOTLINE : 0903 815 299 | Đặt Hàng Số Lượng Lớn: 0902 845 559 - Email: quangngo.miti@gmail.com

Kiên Giang:119 Nguyễn Trung Trực , p. Vĩnh Bảo...

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.1570839839615!2d105.08521441540036!3d10.003880392848489!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b386f997b751%3A0x6b88567fd24220b!2zMTE5IE5ndXnhu4VuIFRydW5nIFRy4buxYywgVsSpbmggQuG6o28sIFRwLiBS4bqhY2ggR2nDoSwgdOG7iW5oIEtpw6puIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1490254468882" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>