B1: Chọn sản phẩm cần mua, sau đó click vào nút “MUA NGAY”

B2: Trong trang thông tin hiện ra điền đấy đủ theo form có sẵn, sau đó click vào “Tiếp tục đến phương thức thanh toán”

B3: Chọn phương thức thanh toán rồi sau đó click vào “Hoàn tất đơn hàng”

B4: Sau khi hoàn thành 3 bước trên sẽ thông báo “Đặt hàng thành công”, nhân viên sẽ liên lạc xác nhận đơn hàng cho bạn.