HOTLINE : 0903 815 299 | Đặt Hàng Số Lượng Lớn: 0902 845 559 - Email: quangngo.miti@gmail.com

Cần Thơ: 63/2 Nguyễn Trãi , Phường An Hội...

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.6907174689845!2d105.78087981540057!3d10.042360292822071!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a7eb29ce17%3A0xf33df6f0d37fa15d!2zNjMgQ-G6p3UgTmd1eeG7hW4gVHLDo2ksIEFuIEjhu5lpLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1490254926251" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>