HOTLINE : 0903 815 299 | Đặt Hàng Số Lượng Lớn: 0902 845 559 - Email: quangngo.miti@gmail.com

Cần Thơ: 31 Nguyễn Trãi , Phường An Hôi...

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.732255736661!2d105.78440431540064!3d10.038938892824481!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a6bf63d991%3A0x2e2336e746859792!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgVMO6aSBD4bq3cCBYw6FjaCBNaXRp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1490254766962" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>